Wanddecoratie, Fotografie Workshop.jpgWanddecoratie, Foto Workshops, Landschapsfotografie.jpgLandschapsfotografie, Fotografie Workshop, LagazuoiLandschapsfotografie, Fotografie Workshop Biesbosch bij nachtLandschapsfotografie, Fotografie Workshop, VenetieLandschapsfotografie, Frank Peters

Algemene voorwaarden foto workshop

Algemene Voorwaarden Foto Workshops

Door u in te schrijven voor deze foto workshop van Frank Peters verklaart u akkoord te gaan met onderstaande algemene voorwaarden. De voorwaarden zijn gebaseerd op de algemene reisvoorwaarden van de ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen). Frank Peters is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, afdeling Dordrecht onder nummer 24406690, waar deze reisvoorwaarden zijn gedeponeerd.

Cursusleider: Frank Peters
Cursist: Persoon die zich inschrijft voor de foto workshop/cursus

Artikel 1 Inschrijven foto workshop
1.1
Aanmelden voor de foto workshop is persoonsgebonden. Inschrijvingen kunnen in principe niet worden geruild, behalve na overleg met en instemming van Frank Peters. De vervangende cursist verklaart eveneens akkoord te gaan met de hier genoemde algemene voorwaarden. Contact hierover kan worden opgenomen via: foto@frank-peters.nl.
1.2
De volgorde van inschrijving bepaalt ook de volgorde van plaatsing voor de foto workshop. Na inschrijving ontvangt cursist binnen enkele dagen de bevestiging van plaatsing.
1.3
Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen cursist enerzijds en cursusleider anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder van de inschrijving.

Artikel 2 Aanbod en aanvaarding
De overeenkomst tussen cursist en cursusleider komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de foto workshop door cursist. De aanvaarding komt electronisch tot stand, door het invullen van het inschrijfformulier op deze website. Na totstandkoming van de overeenkomst is de cursist aan deze overeenkomst gebonden en ontvangt binnen enkele dagen een bevestiging hiervan in de vorm van een factuur.

Artikel 3 Herroeping aanbod
3.1
Het aanbod van cursusleider is vrijblijvend. Het aanbod kan in voorkomende gevallen worden herroepen bij aanvaarding of onmiddellijk daarna. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. Dit dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na aanvaarding, te geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.
3.2
Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden de reisorganisator niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

Artikel 4a Annuleren van de foto workshop door cursusleider
4a.1
Cursusleider heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal deelnemers. Vwb de fotografie workshop in het Lysefjord in Noorwegen is het minimum aantal deelnemers vijf. Ook bij ziekte van cursusleider, andere onvoorziene omstandigheden of overmacht, kan de workshop worden geannuleerd. Onder overmacht wordt o.m. verstaan politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen, etc. De workshop wordt per email of anders telefonisch geannuleerd. Cursisten hebben recht op restitutie van het betaalde bedrag voor de workshop en krijgen dit binnen twee weken teruggestort. Eventueel voor de reis (naar de foto workshop) gemaakte boekingskosten of andere kosten door cursist worden niet vergoed.
4a.2
Cursusleider kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige andere schade ten gevolge van het annuleren van de foto workshop.

Artikel 4b Annuleren van de foto workshop door cursist
4b.1
Cursist kan deelname aan de foto workshop annuleren, mits daar gegronde redenen toe zijn. Annuleren kan telefonisch of per email.
4b.2
Annuleren is kosteloos tot 60 dagen voor aanvang van de cursus. Bij annuleren binnen 60 dagen tot 30 dagen voor aanvang van de cursus, heeft cursist recht op restitutie van 50% van het betaalde cursusgeld. Bij annuleren vanaf 30 dagen voor aanvang van de foto workshop of op de startdag van de foto workshop of later, heeft cursist geen recht op restitutie van het betaalde cursusgeld en blijft cursist het volledige bedrag verschuldigd.
4b.3
Een cursist die de foto workshop annuleert, kan na overleg met en instemming van cursusleider, een andere cursist in de plaats stellen, op voorwaarde dat de vervangende cursist verklaart eveneens akkoord te gaan met de hier genoemde algemene voorwaarden en het aanmeldingsformulier correct invult.

Artikel 5 Verplichtingen van cursist
5.1
Cursist verstrekt cursusleider bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf, die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren indien beschikbaar het nummer van zijn mobiele telefoon en e-mailadres.
5.2
De reiziger is verplicht alle aanwijzingen van cursusleider ter bevordering van de veiligheid en de goede uitvoering van de workshop op te volgen. Cursist is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting.
5.3
Cursusleider is op geen enkele manier verantwoordelijk voor gebreken in de uitrusting of tekort schieten van de lichamelijke conditie van cursist. Cursist is aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het niet nakomen van deze verplichting.
5.4
Indien cursist zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de foto workshop in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan hij door cursusleider van verdere deelname aan de foto workshop worden uitgesloten. Indien en voor zover de gevolgen van de hinder en de last aan cursist kunnen worden toegerekend zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening komen.
5.5 (geldend voor cursisten, die deelnemen aan de workshops buiten Nederland)
Cursist is verplicht vóór aanvang van de foto workshop een volledige dekking verschaffende reis-, ongevallen- en bagageverzekering af te sluiten, die geldig is ten tijde van de foto workshop. Cursist vrijwaart cursusleider voor de consequenties en schade, die het gevolg zijn van het feit dat cursist geen adequate reis- ongevallen en bagageverzekering heeft gesloten.

Artikel 6 Informatie, reisbescheiden, reisdocumenten en bagage (geldend voor cursisten, die deelnemen aan de workshops buiten Nederland)
6.1
Cursist dient tijdens de duur van de foto workshop in het bezit te zijn van alle vereiste, geldige reisdocumenten, zoals een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart.
6.2
Bij in gebreke blijven van cursist komen eventuele daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van cursist.
6.3
Cursusleider kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval door cursist niet aan de foto workshop of een deel ervan kan worden deelgenomen als gevolg van tekortkomingen in zijn onder 6.1 genoemde documenten.
6.4
Cursusleider is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van reisbescheiden, reisdocumenten, rijbewijs of bagage.
6.5 (geldend voor alle workshops)
Cursusleider is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van fotoapparatuur, andere apparatuur, lenzen, accessoires, bagage en dergelijke.

Artikel 7 Betaling foto workshop
7.1
Betaling van het verschuldigde cursusgeld voor de foto workshop geschied door middel van een toegestuurde factuur. Deze dient binnen 30 dagen na ontvangst te worden voldaan. Mocht cursist zich hebben aangemeld binnen 30 dagen voor aanvang van de foto workshop (en toch nog geplaatst worden), dan dient de factuur binnen 5 werkdagen of in ieder geval voor aanvang van de foto workshop te worden voldaan.
7.2
Bij niet tijdige betaling is cursist in verzuim. Hij wordt daar door of namens cursusleider schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Cursusleider heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen.
7.3
Tot aan de betaling van het verschuldigde bedrag voor de foto workshop, door cursist, heeft cursusleider het recht op basis van redelijkheid, aanpassingen te doen in de hoogte van het cursusgeld in verband met wijzigingen in vervoerskosten, belastingen of andere heffingen.

Artikel 8 Gegevens en voorbehouden publicaties
Cursusleider draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

Artikel 9 Volgeboekte foto workshop
Mocht cursist zich hebben ingeschreven op een reeds volgeboekte foto workshop, dan krijgt cursist hiervan zo snel mogelijk bericht en kan op de wachtlijst worden geplaatst of een voorstel ontvangen voor een andere datum. Ook hier geldt dat de volgorde van inschrijving de volgorde op de wachtlijst of andere workshopdatum bepaalt. Tot 30 dagen voor aanvang van de foto workshop kan een cursist op de wachtlijst, alsnog geplaatst worden bij afmelding van een reeds geplaatste cursist.

Artikel 10 Wijzigingen door cursusleider
10.1
De lokale omstandigheden en het actieve karakter van de foto workshop kunnen maken dat voor of tijdens de workshop aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht. De aanpassingen kunnen inhouden dat bepaalde onderdelen van het programma door weers- of andere omstandigheden gewijzigd, geannuleerd en/of vervangen moeten worden, en dus afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. Cursusleider verplicht zich om de eventuele nadelige gevolgen voor cursist zoveel mogelijk te beperken en alternatieven te bieden die zoveel mogelijk het karakter van de workshop in stand laten.
10.2
De in artikel 8.1 genoemde wijzigingen zullen worden beschouwd als wijzigingen in de zin van artikel 505 BW (Boek 7). Genoemde wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor het cursusgeld, tenzij anders overeengekomen, noch zal de reiziger op die gronden een vordering tot schadevergoeding jegens cursusleider hebben.

Artikel 11a Aansprakelijkheid
11a.1
Cursusleider is niet aansprakelijk voor schade aan en/of verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten. Tevens aanvaardt cursusleider geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cursisten of letsel of andere schade als gevolg van gebeurtenissen tijdens de foto workshop.
11a.2
Cursusleider is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
– tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan cursist, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheid en de lichamelijke conditie van cursist.
– schade op grond van omstandigheden, handelingen en invloeden die toe te rekenen zijn aan cursist zelf, medecursisten en al dan niet bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden
– omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van cursusleider en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan cursusleider kunnen worden toegerekend.
– oorlogshandelingen, stakingen, politieke omstandigheden, mechanische pech, natuurrampen of andere oorzaken waarbij sprake is van overmacht en waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet konden worden vermeden
– verlies, diefstal of beschadigingen van eigendommen, geld inbegrepen.
11a.3
Voor zover elders in deze voorwaarden niet anders bepaald aanvaardt cursusleider geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reisverzekeringen dekking plegen te verschaffen.
11a.4
In geval cursusleider aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal éénmaal het door cursist betaalde bedrag voor deelname aan de workshop.
11a.5
De aansprakelijkheid van cursusleider is in alle gevallen beperkt c.q. uitgesloten in overeenstemming met de terzake geldende internationale verdragen en is steeds beperkt tot éémaal het door cursist betaalde bedrag voor deelname aan de workshop.

Artikel 11b Aansprakelijkheid en gezondheid
11b.1
Cursist verklaart in goede gezondheid en conditie te zijn om de foto workshop te kunnen volgen.
11b.2
Cursusleider is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel van cursisten of letsel of andere schade als gevolg van gezondheidsproblemen of gebrekkige conditie van cursist.

Artikel 12 Klachten en Geschillen
12.1
Eventuele klachten tijdens de foto workshop dienen direct met cursusleider besproken te worden. Cursusleider verplicht zich te zorgen voor een passende oplossing. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan binnen een maand na terugkeer in Nederland schriftelijk een klacht worden ingediend bij cursusleider.
12.2
Indien cursist niet aan de meldingsplicht en klachtrapportage heeft voldaan en cursusleider daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.
12.3
Cursist kan zich desgewenst tot uiterlijk twee maanden na afloop van de foto workshop (of de dag van de oorspronkelijke vertrekdatum) wenden tot de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van cursusleider.
12.4
Op de (reis)overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.
12.5
Alle vorderingsrechten vervallen één jaar na afloop van de foto workshop (of, indien de workshop geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke aanvangsdatum).